اخبار پارک

دسترسی به اطلاعات و سامانه های دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت دسترسی و بهره مندی  فناوران و دانشگاهیان و نخبگان از اطلاعات و سامانه های ذیل، اقدام به راه اندازی و بروز رسانی  سایت به آدرس: http://industry.msrt.ir نموده است.

1- اولویت های طرح های پسا کتری صنعتی

2- اولویت های فرصت مطالعاتی صنعتی

3-سمانه جایابی کارآموزی دانشجویان

4- سامانه کارورزی دانش اموختگان دانشگاهی

ضمنا به پیوست نامه مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می گردد.

نظرات

ارسال نظراتسایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران