پارک در رسانه ها

ایجاد مرکز رشد نخبگان مهارتی و شرکت های دانش بنیان

وی اضافه کرد: در فنی و حرفه ای نخبگان مهارتی را شاهد هستیم که بصورت انفرادی فعالیت نموده و با معرفی به پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان استان خواهند توانست محصولات خود را تجاری کنند.

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران