معرفي رياست پارک گلستان

معرفي رياست پارک علم و فناوري استان گلستان

دکتر موسي حسام

عضو هيات علمي تمام وقت گروه مهندسي آب دانشكده مهندسي آب و خاک دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

تلفن تماس: 34534002 -017

فکس: 34534001 -017

وب سايت:hesam.profcms.gau.ac.ir

پست الکترونيکي: mhesam@yahoo.com

سوابق تحصيلي

مدرک تحصيلي: دکتري

رشته تحصيلي: آگرو فيزيک از دانشگاه تيميريازوف مسکو

درجه علمي: دانشيار

سوابق اجرايي

الف- سوابق مديريتي در دانشگاه:

- معاون توسعه و پشتيباني دانشگاه

- رييس دانشکده مهندسي زراعي

- معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده و مدير گروه مهندسي آب (از سال 1373)

ب- سوابق مديريتي در خارج از دانشگاه:

- رييس بنياد نخبگان استان گلستان ( 1393 - 1389 )

- رييس پارک علم و فناوري گلستان ( از اسفند 1392 )

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران