معرفی مرکز رشد

معرفی مرکز رشد
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری گلستان، مرکزی است که تحت مدیریت متخصصین حرفه ای اداره شده و با ارائه ی خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه ی تحقیقات جدید توسط محققین که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری تشکیل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می نماید.

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

پارک از نگاه دیگران