0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

امور موسسات(امور فناوري و پشتيباني)

  • نظارت و هماهنگی بر ارائه خدمات با کیفیت به موسسات
  • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی هسته ها و موسسات مستقر
  • تدوین آیین نامه های مرتبط با موسسات چند مستاجره
  • ظرفیت سنجی پذیرش در اجزای ساختاری در دوره های زمان بندی
  • بهینه سازی فرآیندها و تعاملات پارک به مدیران مراکز رشد
  • نظارت بر روند پذیرش و استقرار موسسات در پارک
  • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم جهت شناسایی کارآفرینان حقیقی و حقوقی و توجیه و تشویق آنها به ایجاد انواع