0 0 تاریخ انتشار : 09 تیر 1400

فراخوان دوم طرح گردنت جوانه

به منظور بسط  و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP)، وزارت عتف با پشتیبانی نهادهای ملی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب طرح گرنت جوانه حمایت می‌کند.

 

راهنمای ویدیویی ثبت درخواست گرنت جوانه 

شیوه نامه

دریافت کاربرگ های طرح گرنت جوانه

راهنمای متنی ثبت نام گرنت جوانه

لینک ثبت نام