0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

مخاطبان مرکز رشد

  • افراد حقیقی: دانشجویان نخبه و افراد غیردانشگاهی با ایده‌های نو
  • مؤسسات (واحدهای) فناور
  • هسته‌های تحقیقاتی یا تیم‌های غیرحقوقی