0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

اداری مالی پارک علم و فناوری گلستان

 • تنظیم دستور العمل هاو ضوابط اداری
 • ایجاد سیستم مناسب به منظور رعایت نظم و ترتیب و رعایت مقررات اداری
 • ارائه خدمات پشتیبانی به سایر واحدها
 • پیگیری اقدامات مربوط به دبیرخانه تحول اداری و کمیته مناقصات و مزایدات
 • اداره امور استخدامی طبق مقررات و آیین نامه های مربوطه اعم از اداری ، مالی ، و خدماتی
 • تهیه و تدوین مجموعه پستهای سازمانی ، نمودارها، شرح وظایف پارک واحد تابعه و سایر امور تشکیلاتی
 • تدوین بخشنامه های لازم در مورد وظایف تابعه و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای امور رفاهی
 • تدوین روشهای نو بر اساس آخرین پدیدهای علمی وایجاد زمینه ی مناسب به منظور بکارگیری هر گونه روشها
 • نظارت در صدور احکام، نامه ها، بخشنامه ها، قراردادهایی که به نحوی با امور اداری در ارتباط باشد
 • بررسی نیاز همکاران به دوره های و کارگاههای آموزشی وایجاد زمینه مناسب بر اعزام آنها
 • انجام امور مربوط به واگذاری امور خدماتی ، پارک و مراکز رشد و در صورت لزوم مناسب خط مشی های تعیین شده با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا موسسات غیر دولتی و با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • انجام خدمات مربوط به تهیه ساختمانهای استیجاری برای واحدهای پارک و مراکز رشد از طریق همکاری با واحدهای ذیربط
 • برنامه ریزی و پیگیری جهت اخذ مجوزهای استخدامی از مراجع مربوط و توزیع نیروی انسانی بین واحدهای تابعه
 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت
 • ایجادخط مشی با توجه به خط مشی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هماهنگ
 • نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نظر
 • نظارت بر امور نقلیه و تشخیص ضرورت تهیه وسایل مورد نیاز امور مربوطه

 

کارشناس امور اداری و کارگزینی

 

 • صدور احکام ، آئین نامه ها و تنظیم قراردادهای استخدامی کارکنان
 • تهیه و جمع آوری آمار واطلاعات و نگهداری آن در زمینه های مختلف پرسنلی و سایر امور اداری
 • اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان
 • اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به امور استخدامی و انتصابات و ارتقاء ترفیع ، حق سنوات . ارزشیابی بازنشستگی و و ظیفه وراث ، بیمه ، مرخصی ها ، کمک های غیر نقدی و غیره
 • انجام کلیه امور فوق در رابطه با اعضای هیات علمی بر اساس مقررات و بخشهای مربوطه
 • انجام امور مربوط به حضور و غیاب کارکنان ، پاسخگویی و راهنمایی مراجعین
 • انجام امور رفاهی کارکنان .

 

مالی

 

 • اجرای خط مشی های تعیین شده از سوی مقامات پارک و نظارت بر حسن انجام آن
 • تدوین بخشنامه های مربوط و توجیه آن جهت اجراء و رعایت دقیق در واحدهای تابعه
 • نظارت دقیق بردرآمد و مخارج پارک و واحدهای تابعه و اقدام در زمینه ی مصرف آن طبق ضرورت و بر اساس سیاستهای پارک
 • تعهد پرداخت کلیه احکام و اسناد حقوق و مزایای کارکنان و در خواستهای خریدو ......... مطابق مقررات
 • تدوین بخشنامه های مربوط به بودجه و توجیه آن جهت اجرا و رعایت دقیق در پارک و واحدهای تابعه
 • راهنمایی و کنترل کار حسابدار و بررسی صورت حسابهای تنظیم شده
 • هماهنگی در جهت کلیه امور مربوط به حسابرسی و دیوان محاسبات
 • پیگیری اعتبارات عملکرد دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای از خزانه ی معین استان
 • نظارت و مشارکت در تنظیم ترازهای افتتاحیه و اختتامیه شروع و پایان سال مالی
 • تهیه مغایرتهای بانکی حسابهای پارک

 

کارشناس امور مالی و مسئول درآمدها

 

 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی مورد نیاز پارک و نیز قیمت تمام شده فعالیتها
 • تهیه نمودار آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
 • برنامه ریزی در زمینه ثبت آمار هزینه ها و دفاتر مربوط به کلیه پرداختها به صورت ماهانه
 • پیش بینی در آمدها و هزینه ی فعالیتها و نیز طرح برنامه ها
 • نگهداری حساب اعتبارات فصوبل مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل
 • تکمیل فرم های بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل
 • تهیه کلیه گزارشات مالی جهت ارسال به سازمان مدیریت
 • پیگیری حصول درآمدهای ناشی از باز پرداخت تسهیلات و اجاره بهای موسسات و شرکتهای مستقر
 • ارائه گزارش از نحوه ی چگونگی باز پرداخت تسهیلات و سررسیدها به مدیر امور مالی و درصورت نیز به کارشناس حقوقی جهت پیگیری های بعدی
 • کنترل درآمدهای ناشی از فعالیتهای حوزه های مختلف پارک

 

حسابدار و امین اموال

 

 • برنامه ریزی و کنترل درنحوه ی نگهداری حسابهای جاری ، طرح و تنظیم دفاتر مختلف، اسناد ، اوراق و حفظ نگهداری آنها و همچنین انجام سایر امور مربوط به سپرده ها، درآمدها، اوراق بهادار، حواله ی ارزی
 • تنظیم برنامه واحدهای تابعه به منظور تهیه و آماده نمودن لیست پرداختی کارکنان به صورت ماهانه و سایر پرداختی ها از محل اعتبارات مربوطه مطابق مقررات
 • نگهداری حسابهای مربوطه به طرحهای عمرانی ، جاری وغیره
 • تهیه و تنظیم لیست حقوق و اسناد هزینه و اعلامیه بانکی ، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف
 • رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
 • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه طراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر
 • ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگ و انتقال آنها به دفاتر روزانه، معین و دفاتر کل تهیه و تنظیم دفاتر بانک، تعهدات، تنخواه گردان و دفتر پرداختهای ماهانه طبق مقررات