0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

جذب و پذیرش(امور فناوري و پشتيباني)

  • برنامه ریزی در جهت پذیرش و استقرار موسسات از طریق تسهیل فرآیند پذیرش
  • نظارت و ارزشیابی بر عملکرد موسسات مستقر در پارک
  • پیگیری قراردادهای منعقده با موسسات
  • بررسی کارشناسی در جهت پذیرش موسسات در پارک
  • پیگیری در جهت بهره گیری موسسات از تسهیلات بانکی برون سازمانی