• پیگیری توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در پارک
  • شناسایی تکنولوژی مدرن و فراهم آوردن شرایطی جهت بهره مندی موسسات فناور از آن
  • برقراری ارتباط با بانکهای اطلاعاتی خارجی و داخلی در جهت رفع نیازهای موسسات
  • نیاز سنجی و به روز رسانی کلیه ی خدمات فنی و تخصصی که به موسسات ارائه می شود