0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

مزایای استقرار در مرکز رشد

  • هم افزایی بین واحدها و هسته‌های فناور مستقر و امکان استفاده از تجربیات یکدیگر
  • نزدیکی به پارک علم و فناوری و صنایع بزرگ استان
  • سهولت دسترسی به منابع انسانی و کاهش هزینه‌های تحقیقات
  • استفاده از امکانات و خدمات موجود در مرکز رشد بخصوص خدمات آموزشی و مشاوره‌ای
  • تسهیل در تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی
  • ارائه تسهیلات مالی و اعتباری برابر مقرارت مرکز