0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

معرفی مرکز رشد

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری گلستان، مرکزی است که تحت مدیریت متخصصین حرفه ای اداره شده و با ارائه ی خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه ی تحقیقات جدید توسط محققین که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری تشکیل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می نماید.