0 0 تاریخ انتشار : 16 دی 1397

معرفی معاونت(امور فناوري و پشتيباني)

پارک علم و فناوری استان گلستان بر اساس چارت سازمانی مصوب خود دارای یک معاونت پشتیبانی و فناوری می باشد اهم وظایف معاون پشتیبانی و فناوری به شرح زیر می باشد.

 

 • کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه واحد های تابعه و رفع نیازهای آنان
 • نظارت بر روند ارائه خدمات به کلیه موسسات مستقر در پارک
 • نظارت و سیاستگزاری ، امور بازاریابی و خدمات فنی و تخصصی پارک پژوهشی
 • برنامه ریزی در رابطه با جلب مشارکت مراکز دانشگاهی / تحقیقاتی / پژوهشی به منظور تجمیع امکانات و توانمندیها
 • همکاریهای پروژه یابی مرتبط با زمینه ی تخصصی واحدهای فناور و سایر شرکتها
 • جلب نظر و اخذ مساعدت مالی و تجهیزاتی موسسات علمی و فنی و بین المللی
 • گسترش ارتباط با مرکز صنعتی و جلب مشارکت آنان در فعال شدن تحقیق و توسعه در استان
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود مدیریت وبهره وری در واحد پشتیبانی
 • نظارت کلی بر روند ارائه خدمات در واحد پشتیبانی
 • تدوین فرآیندهای حقوقی سایر بخشهای پارک
 • نظارت بر کلیه ی قراردادها و پیمانهای منعقده ی پارک با سایر موسسات ، شرکتها، افراد حقیقی و حقوقی
 • نظارت کلی بر بودجه و نیز درآمدهای اختصاصی سایر بخشهای پارک
 • نظارت بر نحوه ی هزینه کرد اعتبارات و حسابرسی ها
 • نظارت بر اجرای امور عمرانی – ساختمانی – تاسیساتی و تجهیزاتی
 • برنامه ریزی و تعیین خط مشی های کلی در زمینه ی مسایل اداری و مالی و تشکیلاتی و رفاهی پارک و واحد های تابعه
 • مراقبت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهای اداری و مالی و بودجه و تشکیلات از طریق مدیران
 • نظارت در حفظ و توزیع ملزومات اموال پارک و مراکز وابسته از طریق صدور بخشنامه های مناسب