نویسنده: 5 0 11788 تاریخ انتشار : 09 تیر 1397

امور بین الملل

    تنظیم برنامه ملاقات مقامات ارشد داخلی وخارجی با ریاست پارک.

    برنامه ریزی در جهت تماس با صاحب نظران و اندیشمندان، متخصصین، نوآوران، کارآفرینان و نخبگان خارج از کشور و جلب حمایت آنان به منظور جذب دانش فنی به داخل از طریق مکانیسم های مناسب.

    انجام ارتباطات خارجی و پیگیری انجام پروژه‌های بین‌المللی

    همکاری در شبکه سازی تحقیقات و فناوری.

    زمینه سازی لازم برای حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناوری موسسات تحقیقاتی افراد حقیقی و حقوقی خارج از کشور در پارک و مراکز رشد.

    تهیه و جمع آوری اطلاعات جامع از کلیه پارک‌ها و مراکز رشد پژوهشگاه‌ها و شهرک‌های علم و فناوری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته.

    تهیه مقدمات و اعزام متخصصین پارک و مراکز رشد و واحدهای فناور به کارگاههای آموزشی دوره ها و سمینارها جهت آشنایی با عملکرد مراکز فناور سایر کشورها .

    مطالعه بررسی و اقدام جهت جلب کمک‌های مادی، علمی، تکنیکی، مشاوره‌ای با افراد حقیقی و موسسات یا شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فناور کشورهای دیگر و همچنین ایرانیان مقیم خارج جهت ارتقای موسسات مستقر در پارک